När konflikten är ett faktum!

Vi har väl alla stått inför en situation när en samarbetspartner eller närstående agerat tvärtemot än vad som varit förväntat. I strid med ett tydligt avtal eller i strid med en självklar, tydlig eller inte alldeles tydlig, överenskommelse. Oaktat vilket är det inte alltid skillnaden med vad som förväntats som upplevs är det värsta. Bristen i relationen till samarbetspartnern eller den närstående vilken tidigare haft ens fulla förtroende, är ofta vad som upplevs som det värsta. 

I situationer när det inte går att samtala med en motpart, när part blivit stämd i tingsrätt, eller när part själv vill stämma motpart i tingsrätten, uppdras jag ofta av personer eller företag att agera som deras partsombud och/eller som medlare

En stor del av arbetet handlar då om att klargöra de juridiska riskerna och möjligheterna med anledning av uppkommen konflikt och situation. Vad en part anser sig ha rätt till kan ha stöd av lag, men det händer att det inte fullt ut har det och /eller att det inte helt enkelt går att bevisa i domstol.

Arbetet består även av att bistå i att, väga värdet av att få en snabb tydlig och förutsebar lösning på uppkommen konflikt i samförstånd i en förlikning, mot värdet att till fullo få gehör för sin rätt i en oförutsebar kostsam och tidsutdragen process i domstol

Det är många faktorer och vågskålar att beakta och oftast blir det fler desto längre processen drar ut på tiden, då rättegångskostnaderna då även får en ökad betydelse. 

Valet av hur man skall gå vidare är alltså allt annat än enkelt och påverkas ju även av vad motparten gör eller inte gör. Hur konflikten skall hanteras behöver härför ständigt anpassas och vad som bedömts vara lämpligt tidigt i en process, kan vara något helt annat, än vad som bedöms lämpligt i ett senare skede. Något som ofta inte uppmärksammas är, att välja att inte göra någonting, också kan vara ett beslut om hur man väljer att gå vidare. 

Så, se till att så snabbt som möjligt komma överens när konflikter uppstår, och vad gäller dina viktigaste såväl privata som affärsmässiga relationer, se till att klargöra förväntningarna genom upprättande av skriftliga avtal!

Maja

Maja

Om mig

MAJATTORNEY bistår såväl privatpersoner som företag med långsiktigt hållbara juridiska lösningar i livets och företagets alla skeden.

Senaste nyheterna

Följ oss

Missa inga nyheter