Hur du eller företaget
kan lösa problem

MAJATTORNEY tillhandahåller juridisk rådgivning till privatpersoner och företag i situationer när problemet är ett faktum. 

Maja Fohlin Gyllner  åtar sig då uppdrag som medlare mellan parter som samtycker härtill med syfte att nå en lösning i samförstånd, alternativt som partsombud och företräder då dig eller företaget i civilprocess (tvistemål)  eller förvaltningsprocess. Syftet med företrädet består då antingen av att utkräva dina eller företagets önskemål; bestrida motpartens krav; eller att nå en förlikning. 

Maja Fohlin Gyllner åtar sig även uppdrag som testamentsexekutor; boutredningsman/skiftesman;  bodelningsförrättare; och/eller god man enligt föräldrabalken, äktenskapsbalken eller samäganderättslagen.

Exempel på handlingar som kan ha syftet att lösa ett problem kan vara: 

 • Förlikningsavtal
 • Bodelning under äktenskapet
 • Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad
 • Sambobodelning
 • Bodelning och arvskifte
 • Partiellt arvskifte
 • Arvskifte
 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Inkråmsöverlåtelseavtal
 • Köpeavtal
 • Skuldebrev
 • Stämningsansökan
 • Polisanmälan
 • Överklagande av beslut
 • Begäran om omprövning av beslut 
 • Överklagande av dom
 • Ansökan om lantmäteriförrättning (avstyckning, sammanläggning, fastighetsreglering, klyvning)
 • Arrendeavtal
 • Nyttjanderättsavtal
 • Samäganderättsavtal

Som liten företagare och entreprenör ställs Du ofta inför samma komplexa frågor som multinationella företag möter, vilka har en stab av bolagsjurister att tillgå. Behov av rådgivning i allehanda affärsfrågor är därför vanligt förekommande. Maja Fohlin Gyllner åtar sig här uppdrag avseende allehanda affärsmässig rådgivning såsom exempelvis frågor avseende bolagsbildning, styrelse, anställning, företagsförvärv, ombildning av företag, avveckling/förvärv av verksamhet eller del av verksamhet, försäljning av verksamhet, tolkning/upprättande av avtal, inkomstskatt och moms, etablering utomlands etc.

Maja Fohlin Gyllner har även kompetens och erfarenhet att tolka byggbranschens standardavtal på entreprenadområdet.

Maja Fohlin Gyllner kan även bistå med översyn av GDPR efterlevnad och kan även vid behov bistå företag med att implementera de nödvändiga processer som krävs för säkerställande av små företags GDPRs efterlevnad.

Maja Fohlin Gyllner har även ett brett svenskt och internationellt professionellt kontaktnätverkatt tillgå, varmed om eller när en eventuell fråga kräver specialistkunskap utöver vad MAJATTORNEY besitter,  klient antingen kan hänvisas att uppdra  annan professionell kontakt för hjälp, eller så kan endast en fråga hänskjutas till professionell kontakt inom ramen för uppdraget hos MAJATTORNEYs om klienten hellre föredrar det.

Har du eller företaget inte fått betalt av kund, eller krävs du eller företaget av leverantör på belopp som inte stämmer, eller det är något annat som inte stämmer med ett inköp/försäljning/leveras, så åtar sig Maja Fohlin Gyllner uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt dig eller företaget för att få igenom dina eller företagets krav, bestrida motparts krav och/eller för att nå en förlikning.

När föräldrar inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge och/eller underhållsbidrag finns olika vägar att tillgå beroende på vad som är bäst för barnet, barnets, mammans och pappans önskemål. Maja Fohlin Gyllner åtar sig uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt ena föräldern, eller som medlare åt både mamman och pappan i dessa frågor om de samtycker härtill.

Om/när det finns anledning att anta att barn far illa kan socialnämnden ansöka om att tvångsvård skall ske enligt lagen om vård av unga. 

För det fall du eller företaget samäger exempelvis en fastighet med någon annan och inte kan komma överens om förvaltning etc, så åtar sig Maja Fohlin Gyllner uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt en eller flera delägare eller som medlare åt alla delägare.

Det är även möjligt för delägare att hos tingsrätten ansöka om att en god man utses som i så fall får uppdraget att inom ramen för samäganderättslagen genom försäljning upplösa samägandet. Maja Fohlin Gyllner åtar sig även uppdrag att förordnas som god man av tingsrätten. 

För det fall makar/sambor vid en separation inte kan komma överens om bodelning så åtar sig Maja Fohlin Gyllner uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt en av makarna/samborna eller som medlare åt bägge makarna/samborna.
Make/maka/sambor kan även ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare skall utses som i så fall får uppdraget att förrätta bodelning mellan parterna. Maja Fohlin Gyllner åtar sig även uppdrag att förordnas som bodelningsförrättare av tingsrätten.

När en person med hemvist i Sverige avlider skall normalt en bouppteckning förrättas och lämnas in till skatteverket inom 3 månader från dödsfallet. Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning om tillgångarna inte överstiger kostnaderna för begravning mm. Maja Fohlin Gyllner åtar sig uppdrag att upprätta bouppteckning och att vara förrättningsman, och bistår även med upprättande av bodelning och arvskifte som normalt kommer att behöva ske såvida det inte rör sig om ett enmansdödsbo då bouppteckningen fyller funktionen av ett arvskifte. 
För det fall dödsbodelägare inte kan komma överens om hur förvaltningen i dödsboet skall eller hur dödsboet skall skiftas, så åtar sig Maja Fohlin Gyllner uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt en eller flera dödsbodelägare eller som medlare åt samtliga dödsbodelägare. Dödsbodelägare kan även ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman eller en skiftesman skall utses som i så fall får uppdraget att förvalta och skifta dödsboet. Maja Fohlin Gyllner åtar sig även uppdrag att förordnas som boutredningsman eller skiftesman av tingsrätten.

Som liten företagare och entreprenör ställs Du ofta inför samma komplexa frågor som multinationella företag möter, vilka har en stab av bolagsjurister att tillgå. Behov av rådgivning i allehanda affärsfrågor är därför vanligt förekommande. Maja Fohlin Gyllner åtar sig här uppdrag avseende allehanda affärsmässig rådgivning såsom exempelvis frågor avseende bolagsbildning, styrelse, anställning, företagsförvärv, ombildning av företag, avveckling/förvärv av verksamhet eller del av verksamhet, försäljning av verksamhet, tolkning/upprättande av avtal, inkomstskatt och moms, etablering utomlands etc.

Maja Fohlin Gyllner har även kompetens och erfarenhet att tolka byggbranschens standardavtal på entreprenadområdet.

Maja Fohlin Gyllner kan även bistå med översyn av GDPR efterlevnad och kan även vid behov bistå företag med att implementera de nödvändiga processer som krävs för säkerställande av små företags GDPRs efterlevnad.

Maja Fohlin Gyllner har även ett brett svenskt och internationellt professionellt kontaktnätverk att tillgå, varmed om eller när en eventuell fråga kräver specialistkunskap utöver vad MAJATTORNEY besitter,  klient antingen kan hänvisas att uppdra  annan professionell kontakt för hjälp, eller så kan endast en fråga hänskjutas till professionell kontakt inom ramen för uppdraget hos MAJATTORNEYs om klienten hellre föredrar det.

Har du eller företaget inte fått betalt av kund, eller krävs du eller företaget av leverantör på belopp som inte stämmer, eller det är något annat som inte stämmer med ett inköp/försäljning/leveras, så åtar sig Maja Fohlin Gyllner uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt dig eller företaget för att få igenom dina eller företagets krav, bestrida motparts krav och/eller för att nå en förlikning.

När föräldrar inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge och/eller underhållsbidrag finns olika vägar att tillgå beroende på vad som är bäst för barnet, barnets, mammans och pappans önskemål. Maja Fohlin Gyllner åtar sig uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt ena föräldern, eller som medlare åt både mamman och pappan i dessa frågor om de samtycker härtill.

Om/när det finns anledning att anta att barn far illa kan socialnämnden ansöka om att tvångsvård skall ske enligt lagen om vård av unga. 

För det fall du eller företaget samäger exempelvis en fastighet med någon annan och inte kan komma överens om förvaltning etc, så åtar sig Maja Fohlin Gyllner uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt en eller flera delägare eller som medlare åt alla delägare.

Det är även möjligt för delägare att hos tingsrätten ansöka om att en god man utses som i så fall får uppdraget att inom ramen för samäganderättslagen genom försäljning upplösa samägandet. Maja Fohlin Gyllner åtar sig även uppdrag att förordnas som god man av tingsrätten. 

För det fall makar/sambor vid en separation inte kan komma överens om bodelning så åtar sig Maja Fohlin Gyllner  uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt en av makarna/samborna eller som medlare åt bägge makarna/samborna.

Make/maka/sambor kan även ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare skall utses som i så fall får uppdraget att förrätta bodelning mellan parterna. Maja Fohlin Gyllner åtar sig även uppdrag att förordnas som bodelningsförrättare av tingsrätten.   

När en person med hemvist i Sverige avlider skall normalt en bouppteckning förrättas och lämnas in till skatteverket inom 3 månader från dödsfallet. Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning om tillgångarna inte överstiger kostnaderna för begravning mm. Maja Fohlin Gyllner åtar sig uppdrag att upprätta bouppteckning och att vara förrättningsman, och bistår även med upprättande av bodelning och arvskifte som normalt kommer att behöva ske såvida det inte rör sig om ett enmansdödsbo då bouppteckningen fyller funktionen av ett arvskifte. 

För det fall dödsbodelägare inte kan komma överens om hur förvaltningen i dödsboet skall eller hur dödsboet skall skiftas, så åtar sig Maja Fohlin Gyllner uppdrag avseende rådgivning och kan även agera som partsombud åt en eller flera dödsbodelägare eller som medlare åt samtliga dödsbodelägare. Dödsbodelägare kan även ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman eller en skiftesman skall utses som i så fall får uppdraget att förvalta och skifta dödsboet. Maja Fohlin Gyllner åtar sig även uppdrag att förordnas som boutredningsman eller skiftesman av tingsrätten. 

Boka möte redan idag

Maja Fohlin Gyllner – Jur Kand
+46 26 18 82 22
+46 70 61 88 016
maja@majattorney.se

Eller kontakta mig via knappen nedan